جلسه قرآن هفتگی

جلسه قرآن هفتگی

جلسه هفتگی قرآن با محوریت آموزش قوائد و اصول قرآنی 

جلسه هفتگی قرآن با محوریت آموزش قوائد و اصول قرآنی

استاد: محمد شایسته

ثبت دیدگاه